PYRAMIS
Subskrypcja naszych list wysyłkowych    

Website Button Design by Free-Web-Buttons.com v2.0

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

I. Jak przetwarzamy dane osobowe?

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PYRAMIS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Cząstkowie Polskim wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000055363, posiadająca nr REGON: 014895581 i NIP: 5212981809.

2.        Powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

1.      To, jakie dane osobowe przetwarzamy zależy od tego, czy Pan/Pani jedynie odwiedza prowadzoną przez nas stronę internetową, dokonuje zapytania za pomocą formularza kontaktowego czy też zawiera z nami umowę.

2.      Wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego wymaga podania adresu e-mail, numeru telefonu, imienia lub pseudonimu.

3.      Administrator nie prowadzi sprzedaży detalicznej oferowanych produktów, jeśli jednak zdarzy się, że podmiotem zawierającym z nim umowę będzie osoba fizyczna (przedsiębiorca), to do zawarcia takiej umowy konieczne będzie podanie danych takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.

4.      Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.   Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.

5.      Pliki cookies niezbędne do działania serwisów wykorzystujemy m. in. do: utrzymania i zapisywania stanu sesji użytkownika.

6.      Pliki cookies, które co prawda nie są niezbędne do działania serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich wykorzystujemy m. in. aby umożliwić zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

7.      Za pomocą plików cookies monitorujemy ruch na naszych stronach internetowych i ustalamy liczbę anonimowych użytkowników, tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości .

8.      Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy (np. serwisów społecznościowych lub podmiotów trzecich).

9.      Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w celu zaprzestania gromadzenia i przechowywania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek.

10.   Jeśli korzysta Pani/Pan z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), informacje o zarządzaniu plikami cookies na tych urządzeniach można znaleźć w podręczniku użytkownika danego urządzenia lub w dokumentacji na stronie internetowej producenta.

11.   Administrator informuje, że ograniczenie lub odrzucenie plików cookies może spowodować, że niektóre funkcjonalności w naszych serwisach nie będą działać prawidłowo lub będą całkowicie niedostępne.

12.   Administrator zbiera również informacje dotyczące korzystania przez użytkowników ze strony internetowej oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne dla celów własnych. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu.

 

III. W jakim celu, jak długo i na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

1.      Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń   - art. 6 ust. 1 b RODO;

2.      Wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: rozpatrywanie roszczeń z rękojmi, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.      Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.      Wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zapewnienie funkcjonowania serwisów, prowadzenie statystyk i analiz dotyczących osób odwiedzających stronę internetową, udzielanie odpowiedzi na zapytania, marketing usług własnych w prowadzonym serwisie, przekazywania informacji o zakresie swojej działalności do podmiotu powiązanego - Pyramis Metallourgia A.E. ) – przez czas trwania biznesowego celu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

IV. Komu są przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

1.      podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

2.      podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, doradcze/pomoc prawną, usługi audytowe, ochrony mienia oraz inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, gdy jest to konieczne dla wykonania naszych usług.

3.      Pyramis Metallourgia A.E. z siedzibą w Salonikach – tylko w przypadku danych pozyskanych przy zawieraniu umowy i jedynie w zakresie danych takich jak: skrót nazwy firmy, miejscowość.

W przypadku udostępnienia danych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz wykorzystywania danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

V. Przekazywanie danych do krajów trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

VI. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Jako Administrator danych zapewniamy Pani/Panu następujące uprawnienia, w wykonaniu których można złożyć wniosek o:

1.      Sprostowanie (poprawienie) danych , które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami, lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;

2.      Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych. Z powyższego prawa można skorzystać jedynie wtedy gdy:

- Państwa dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, w szczególności jeśli upłynął okres przez jaki Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane osobowe;

- Cofnął Pan/Pani zgodę, na której opierało się prawo do przetwarzania danych osobowych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;

- Wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.      Ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:

- Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych (ich wykorzystywania);

- Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.

4.      Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych) w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne, o które się Pan/Pani zwróci do Administratora, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikających z kosztów administracyjnych (koszt opłat pocztowych, ksero, itp.);

5.      Przeniesienie danych do innego administratora danych. W związku z tym ma Pan/Pani prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi;

6.      Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie może już przetwarzać danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Z wymienionych praw wskazanych można skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora lub dzwoniąc pod numer podany poniżej (Kontakt). Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jest Pan/Pani uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające Państwa uwierzytelnić.

 

VII. Zgoda .

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania Państwa danych.

 

VIII. Skarga.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

IX. Sposób przetwarzania.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

XI. Bezpieczeństwo.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

XII. Kontakt.

Jeżeli mają Państwo inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować bezpośrednio w naszej siedzibie, listownie, telefonicznie lub mailowo. W tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

PYRAMIS POLSKA SP. Z O.O. Cząstków Polski, ul. Gdańska 28, 05-152 Czosnów

Tel: 227516371

E-mail: info@pyramis.pl